2028 Swarovski Flat Back

2028 Swarovski, Flat Back